ПРОТОКОЛ № 16

На 4 ноември 2013 г. в заседателна зала на НБКМ се състоя поредното редовно заседание на Българско общество "Достоевски". Е. Димитров откри заседанието в 17.17 ч. със съобщението, че Обществото има трима нови членове, след което изнесе (до 18.20 ч.) доклад на тема "Достоевски и романът-икона" - разгърната версия на доклада му пред XV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society (7-13 юли 2013 г., Москва).

Здравко Попов помоли докладчика да разкаже повече за начина, по който тезите на доклада бяха приети на симпозиума в Москва. Е. Димитров отбеляза, че неговото впечатление е, че руската публика едва след този доклад се убеди, че става дума за оригинална интерпретаторска концепция за творчеството на Достоевски. Публиката на подобни форуми общо взето е една и съща, и тя при досегашните изяви като че беше по-въздържана, сякаш опитвайки се да си отговори на въпроса: "на какво ми напомня това?" Сега публиката, след третия доклад (след "Срещата у Достоевски" и "Онтопоетиката на Достоевски"), вече разбра и призна, че авторът последователно следва и излага свой оригинален прочит и интерпретация - това беше изрично подчертано в някои от изказванията след доклада.

В изказването си Андрей Лешков лансира тезата, че романът на Достоевски е "роман-комедия" в смисъла на Данте, където душата преминава през ада и чистилището. Той обърна внимание върху присъствието на времето в художественото изображение и отбеляза, че в иконата е интересно времепротичането. Във всеки роман Достоевски избира една или две теми, които са или противоречиви, или се допълват.

Нева Кръстева постави въпроса дали читателят на Достоевски се въвлича от авантюрния сюжет или от словото на героя; според нея тъкмо словото въвлича читателя и неговата гола душа. От гледна точка на музиковеда е интересна аналогията с cantus firmus - чистата тема и мелодия. Нищо на тази земя не изразява чистия въплътен cantus firmus, нищо на тази земя не е идеално. При Бетовен, особено в последните му квартети, е пълно с метаморфози на темата, при което в края тя е противоположна на онази в началото. Не цялото произведение "Изкуството на фугата" е построено върху темата B-A-C-H, а само последната незавършена фуга.

Докладчикът благодари на изказалите се за споделените интересни мисли и бележки.

Заседанието, на което присъстваха 16 души, беше закрито в 19.10 ч.