ПРОТОКОЛ № 3

На 6 февруари 2012 г. се състоя третата поредна среща на Общество "Достоевски" в Заседателната зала на НБКМ. Независимо от лошото време присъстваха над 20 души. Двама от тях бяха новодошли и станаха членове на Обществото още същата вечер: проф. Валентин Канавров и Андрей Лешков.

Докладчик бе проф. Нина Димитрова от БАН. Темата на нейната сказка е "Николай Ставрогин - философски прочити на художествения образ". Изложението - стегнато и изчерпателно - бе изслушано с голямо внимание. Проф. Димитрова акцентираше върху "прочитите", появили се през 1914 г. и тези от 1931 г. Първите са предизвикани от нашумялата постановка "Николай Ставрогин" на МХАТ от 1913 г. с автори Бердяев, Булгаков и Вячеслав Иванов. Вторите - главно този на Сергей Хесен - открито се противопоставят на становището на Бердяев. Всъщност, този "спор" се прехвърли и в дебата, последвал изложението на проф. Нина Димитрова. Условно можем да кажем, че се оформиха "защитници" и "противници" на Бердяев. От едната страна - доц. Христо Манолакев, донякъде - доц. Людмил Димитров, а - от другата - проф. Валентин Канавров. Напредналото време - 18 и 45 ч. - бе причина да се прекрати дискусията, която беше разпалена и много интересна.

Една моя препоръка - струва ми се, че главно заради присъствието на младите хора би трябвало водещите да представят малко по-подробно сказчиците по-изчерпателно - служебно положение, научни интереси и постижения и пр. Би трябвало също така и изказващите се да казват по две думи за себе си - особено в началните срещи на Обществото.

Отрадно е, че дейността на Обществото се развива много добре. С интерес се очаква гостуването на проф. Стефано Алое от Италия през месец март на настоящата година - факт, който си позволих в качеството си на водещ да обявя.

Водещ и протоколчик: проф. д.изк. Петър Петров