DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN
DSCN


ПРОТОКОЛ № 31

На 5 октомври 2015 г. Българско общество „Ф. Достоевски“ откри петия сезон (2015/2016) от своята дейност с поредно редовно заседание, проведено в заседателната зала на НБ „Св.св. Кирил и Методий“. На него присъстваха 25 души, някои от които навярно привлечени от предварителната разгласа за мултимедийната презентация „На хаджилък по Светите земи“.

Както обикновено, заседанието бе открито в 17.15 ч. с приветствие от председателя на Обществото Емил Димитров. Той изтъкна, че откриването на новия сезон от дейността на Българско общество „Достоевски“ е пореден негов успех – знак и свидетелство за това, че подобни общности и общества са изискани от съвременната българска култура, те донякъде моделират същата тази култура. „Надяваме се, че нашият пример ще бъде последван и от други подобни общества, готови сме да споделим опита си.“ Бяха направени и съобщения по текущата дейност на Обществото: събират се материалите за втория том на алманаха „Достоевски: мисъл и образ“, лансира се идеята за организация на „открито заседание“ на БОД в рамките на XVI Международен симпозиум на International Dostoevsky Society в Гранада; обсъди се идеята и за промяна в регламента на заседанията, възможността те да се провеждат и в други дни освен традиционните първи понеделници на месеца.

След това председателят „даде думата“ на учения и Е. Димитров изнесе пред присъстващите доклад на тема: „Светата земя“ у Достоевски: имена и топоси“ (17.25 – 18.10 ч.). Той сподели, че темата на доклада се появи едва сега, но по един естествен начин – в резултат от хаджилъка, поклонническото пътуване из Светите земи, осъществено през май 2015 г.

Светата земя – топосът на Светото Писание – не присъства непосредствено в „текста Достоевски”, а по-скоро е налична като алюзия, препратка, смътен спомен. От една страна, към нея препраща Текстът: „Кана Галилейска” („Братя Карамазови”)е Кана Галилейска; от друга, Името: Капернаумов („Престъпление и наказание”) извиква Капернаум.

Не само времената, но и местата у Достоевски са сякаш нанизани едно в друго; действието протича в конкретния хронотоп, точно в този ъгъл на точно този град, но заедно с това – там и тогава: в пространството на Палестина и времето на Спасителя.

След завършването на доклада вместо традиционната дискусия последва мултимедийна презентация, подготвена от докладчика, озаглавена „На хаджилък по Светите земи“. Е. Димитров показа на присъстващите редица свои фотографии от Обетованата земя и сподели впечатленията, наблюденията и размишленията си от срещата си с нея.

Така заседанието на 5 октомври 2015 г. стана единственото редовно заседание на Българско общество «Достоевски», преминало без дискусия. Някой от присъстващите се пошегува, че е било дошло време за този «моноспектакъл».

Заседанието бе закрито в 19.20 ч.