ПРОТОКОЛ № 5

На 2 април 2012 г., понеделник, от 17 ч. в залата на НБКМ се състоя редовно заседание на Българско общество "Достоевски", председателствано от проф. Н. Димитрова. На заседанието лекция изнесе акад. Петър Попиванов на тема: "Неевклидовото у Достоевски".

След представянето на лекцията на мултимедия, към докладчика бяха зададени следните въпроси и направени следните коментари:

Проф. Кр. Делчев коментира връзката Достоевски - Паскал като близка до проблематиката на изнесения доклад.

Гл. ас. Йордан Люцканов изрази косвена подкрепа за гледната точка на акад. Петър Попиванов.

Владимир Петков, инженер, противопостави "алтернативната" си гледна точка, представяйки я за православната.

Гл. ас. Стоян Асенов посочи, че личният опит на Достоевски е свързан с преживяването на мига като изключително ярко преживяване (причинено вероятно от епилепсията) и зададе въпроса дали има математически аналог на това епилептично преживяване на мига? Дали не може точката да е този математически аналог?

Доц. Владимир Сотиров направи коментар във връзка с дочутите от доклада възможности за аксиоматизация на морала и попита дали това има връзка с философията на Спиноза?

Доц. Людмил Петров отбеляза колко е впечатлен от провокацията да се прочете романът "Братя Карамазови" през противопоставянето елит - репродуктивен материал и оцени високо този момент от доклада. Той коментира последвалата (след Достоевски) профанация на елита и тенденцията за нарастване на репродуциращата се маса.

Протоколчик: Нина Димитрова