ПРОТОКОЛ № 9

На 3 декември 2012 г., понеделник, от 17 ч. в залата на Народната библиотека се състоя редовно заседание на Българско общество Достоевски, което беше председателствано от Стоян Асенов. Тъй като на това заседание се навърши точно година от основаването на Обществото, той даде думата на Е. Димитров да изнесе доклад за едногодишната дейност на Българско общество "Достоевски".

В доклада бе изтъкнато, че най-голямото постижение за Обществото през тази година, несъмнено, е това, че независимо от изпитанията и непредвидените обстоятелства то устоя и не само че не се разпадна, но се развива и привлича нови членове, които към момента са точно 50. Обществото прие първия си чуждестранен гост, проведена бе и първата публична дискусия. Създаването и дейността на Обществото бе широко отразена в медиите у нас и чужбина, но най-важният успех, несъмнено, е това, че то ще бъде добре представено на следващия, XIV Международен симпозиум на International Dostoevsky Society през 2013 г. в Москва, когато се очаква Българското общество да бъде прието за асоцииран член на Международното. Всичко това показва, че напълно се оправда целта на учредяването на Обществото - да се създаде общо диалогично поле, не формално организирана институция. Потвърди се правотата и на един от основните принципи: Обществото може успешно да функционира без каквото и да е финансиране, то функционира така именно защото не се финансира и не зависи от никого. Обществото благодари на Националната библиотека за нейното гостоприемство, подкрепа и разбиране. В края докладчикът за пръв път публично оповести намерението за издаване на Алманах на Обществото, което е и следващата цел пред него.

Докладът бе приет с пълно единодушие и без възражения.

След това се пристъпи към обичайната част от заседанията на Обществото, като Ст. Асенов отново даде думата на Е. Димитров за доклад на тема: "Демонологията на Достоевски. Към проблема за злото у Достоевски".

Докладчикът сподели, че след много години се връща към една тема, която за пръв път е формулирал и по която е говорил в далечната 1990 г. на редовните четения "Достоевски и съвременността" в Старая Русса; завръщането към темата е наложително поради интереса на научната общност към нея. Изложението му, опиращо се в основни точки на публикуваните в 1991 г. в Новгород тезиси на доклада, бе значително разширено и разгърнато, но поради мащабността на темата и ограниченото по необходимост време общо взето запази тезисния си характер, поради което накрая докладчикът декларира, че в обозримо бъдеще ще развие тезите си в студия или в рамките на монография.

Стоян Асенов обърна внимание върху начина, по който се дефинира злото - не като някаква същност, а като интенция, отношение между доброто и злото.

Здраво Попов говори за всекидневността, баналността на злото, за трудностите при неговото разпознаване и дефиниране.

В края на заседанието Е. Димитров даде пример с "грешката на Гьоте" (изразът е на докладчика): договорът на Фауст с Мефистофел. В света на Достоевски подобен договор е невъзможен, "договорът" с Дявола е договор, написан, така да се каже, в един екземпляр - "подписвайки го", ти не знаеш какво всъщност пише в него.