Българско общество „Ф. Достоевски" e независимо обществено сдружение, учредено на 5 декември 2011 г. в зала № 1 на СУ „Св. Климент Охридски" по инициатива на Е. Димитров и с подкрепата на съмишленици от БАН, катедра „Философия" на СУ и др.

Още на учредителното събрание се очерта широкия профил на Обществото, обединяващо различни специалисти, познавачи и любители на творчеството на Ф. Достоевски – независимо от тяхната „възраст, пол, занятие" (философи, филолози, психолози, юристи, лекари, физици, музиковеди, актьори, студенти и др.).

От създаването си досега Обществото изгради своя запазен знак и архив, т. е. лице и история. Негов „гръбнак" са редовните месечни заседания (провеждани по правило в първия понеделник на месеца от октомври до май), на които се изнасят доклади по различни теми от творчеството на Достоевски, последвани от свободна дискусия; заседанията са открити и за широката културна общественост. Любопитно е да се отбележи, че Българско общество „Ф. Достоевски" е най-дълго просъществувалото неформално обществено обединение в цялата културна история на България.

Българско общество „Достоевски" организира семинари, кръгли маси и дискусии, конференции и конгреси.

Партньори на Обществото са научни, образователни и културни институции у нас и в чужбина – Българска академия на науките, СУ „Св. Климент Охридски", Национална библиотека „Св.св. Кирил и Методий", Национален литературен музей, издателство „Изток-Запад", International Dostoevsky Society,ИМЛИ „М. Горки" (Москва), Общество «Акира Куросава» (Япония) и др.

Българско общество „Достоевски" е колективен член на International Dostoevsky Society; то поддържа активни международни контакти с учени и изследователи.

Печатен орган на Българско общество «Ф. Достоевски» е алманахът „Достоевски: мисъл и образ".

На заседание на 22 февруари 2016 г. бе решено Българско общество «Ф. Достоевски» от неформална научно-просветна общност да се преобразува в сдружение с идеална цел. Приет бе нов устав и избран нов Управителен съвет на Обществото.

С Решение № 1 на Софийски градски съд от 24 август 2017 г. Българско общество „Достоевски" е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел.